debiNOX

digitaal onderzoeksbureau

Privacyverklaring Debinox

 

Debinox neemt uw privacy uiteraard zeer serieus. Wij houden het verzamelen van privacygevoelige gegevens zo minimaal mogelijk en we zijn volledig transparant over onze werkwijze bij opslag en verwerking van persoonlijke gegevens.
Met deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Wie wij zijn:

Debinox, Digitaal Onderzoeksbureau, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83 46 2287
Post- en vestigingsadres:
    Ahuislanden 127
    7542 AG Enschede
    Nederland
 

Deze website

Deze website maakt geen gebruik van cookies of web-analytics software.
Privacygevoelige gegevens worden door deze website dan ook niet verzameld en/of opgeslagen.
 

De aard van gegevens

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt, zoals uw naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
Daarnaast zullen wij gegevens verzamelen en verwerken uit zowel openbare- als niet-openbare bronnen indien u zich aan heeft gemeld voor één van onze intelligence diensten. In dat geval zal er sprake zijn van een schriftelijke overeenkomst waarin alle betrokken partijen toestemming geven deze informatie te verwerken voor het efficiënt uitvoeren van de werkzaamheden. 

Het doel van gegevens verwerking

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens om:
- Een betaling te kunnen afhandelen
- Contact met onze opdrachtgevers op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Diensten af te leveren
Debinox verwerkt ook gegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.


Omgang met persoonlijke gegevens uit audits en intelligence werkzaamheden.

Alle gegevens die wij verkrijgen door het uitvoeren van een audit of intelligence werkzaamheden vallen onder een Code van Ethiek (CoE) en een Non-Disclosure Agreement (geheimhoudingsverklaring). Deze documenten zijn voor iedereen openbaar en op te vragen door contact met ons op te nemen.
Onze opdrachtgevers ontvangen hiervan standaard een exemplaar.
 

Gegevens opslag

Gegevens van onze opdrachtgevers worden opgeslagen op een interne bestandsserver met Full Disk Encryption waar alleen bevoegde medewerkers van Debinox toegang toe hebben. Deze bestandsserver is niet verbonden met het internet en is alleen bereikbaar binnen ons eigen netwerk.
 

Beveiliging van gegevens

Debinox neemt passende maatregelen tegen onbevoegd toegang, misbruik, diefstal en ongewenste openbaarmaking van gegevens. Zo maken wij onder meer gebruik van Full Disk Encryption en hebben we fysieke veiligheidsmaatregelen waaronder camerabeelden. Om begrijpelijke redenen is het niet mogelijk volledig openbaar te maken hoe wij die gegevens beveiligen.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de opslag van uw gegevens.


Toegang tot gegevens

Wij hanteren een Clearance Policy. Alleen medewerkers voor wie het strikt noodzakelijk is over privacygevoelige gegevens te beschikken om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren krijgen toegang tot deze gegevens. Deze medewerkers zijn gehouden aan een geheimhoudingsverklaring (Non-Disclosure Agreement).
 

Delen van gegevens

Debinox verstrekt uw gegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de werkzaamheden en dan alleen na een voorafgaande toestemming van alle betrokkenen.
Soms maken wij gebruik van externe expertise. Aan hen wordt alleen die informatie verstrekt die noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te voeren. Alle derde partijen waar wij mee samenwerken zijn gevestigd in de EU en vallen daarmee onder de AVG/GDPR, de Europese privacywetgeving.
Daarnaast kan Debinox uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis wordt verplicht.


Bewaren van gegevens

Gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is vastgesteld en/of als strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.  
Gegevens die verworven worden uit niet-openbare bronnen in het kader van een audit of intelligence werkzaamheden worden na afronding van de werkzaamheden en het versturen van de eindrapportage vernietigd.
 

Uw rechten

U heeft het recht uw gegevens in te zien, aan te passen, over te dragen aan derden of te laten verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om eerder gegeven toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. U kunt uw verzoek daartoe mailen naar privacy@debinox.nl. 
 

Klachten

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens neemt u contact op met privacy@debinox.nl. U kunt ook een klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

 

Neem gerust contact met ons op indien u meer informatie wenst over het verzamelen, opslaan en/of de verwerking van uw persoonlijke gegevens: privacy@debinox.nl